Recht van wederopzegging

Recht van wederopzegging

Uittreksel uit het AGB:
§ 3 Annulering

(1)De klant heeft het recht zijn op de beëindiging van de overeenkomst gerichte wilsverklaring zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst van de waren in tekstvorm (b.v. per fax, e-mail of brief) door de terugzending van het product aan de Grete Häusler GmbH te annuleren. De termijn begint op zijn vroegst bij ontvangst van deze informatie, echter niet vóór ontvangst van de waren. Tot inachtneming van de annuleringstermijn is de tijdige verzending van de annulering of de ontvangen waren voldoende. De annulering in tekstvorm moet gericht worden aan de Grete Häusler GmbH, Christian Jorhanstr. 3, 84169 Altfraunhofen, per E-mail aan info@gh-verlag.de, per telefax aan 08705/9398379, de terugzending van de waren aan het Grete Häusler GmbH – magazijn – Übermatzhofen 5, 91788 Pappenheim. De bewijslast voor de verzending van de terug te zenden waren rust op de klant.
(2) De aan beide zijden ontvangen betalingen moeten in het geval van een rechtsgeldige annulering worden teruggegeven en eventueel nuttig gebruik dat ervan gemaakt is, moet betaald worden. Indien de klant de ontvangen levering geheel of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand kan teruggeven, moet hij de Grete Häusler GmbH wat dat betreft schadevergoeding betalen. Dat geldt niet bij het afstand doen van zaken, wanneer een verslechtering van de zaak uitsluitend op het onderzoek terug te voeren is, zoals dat b.v.voor de klant in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De compensatieplicht kan door de klant vermeden worden, wanneer hij de zaak niet als een eigenaar in gebruik neemt en alles nalaat, wat de waarde ervan in enigerlei vorm vermindert. Wanneer het annuleren betrekking heeft op waren in de waarde van niet meer dan € 40.00 en de bestelde waren overeenkomen met wat geleverd is, dan moet de klant de kosten van de terugzending dragen. In andere gevallen is de terugzending voor de klant kosteloos, voor zover dit binnen 14 dagen gebeurt.
(3) Indien de betalingen in het buitenland gedaan moeten worden, worden de overschrijvingskosten van de terug te betalen koopprijs afgetrokken. De Grete Häusler GmbH maakt tot aan de volledige terugzending van de waren gebruik van haar recht van retentie.
(4) Wanneer de waren al werden gebruikt en sporen van gebruik tonen, is annuleren van het kopen van de waren niet meer mogelijk.