AGB

Algemene zakelijke voorwaarden van de Grete Häusler GmbH tegenover verbruikers (B2C)

§ 1 Verspreidingsgebied

Voor de zakenrelatie tussen de Grete Häusler GmbH en de besteller gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden in de op het moment van het sluiten van de overeenkomst actuele bewoording. De Grete Häusler GmbH erkent tegengestelde of van haar algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller niet, tenzij zij er uitdrukkelijk in een enkel geval schriftelijk mee heeft ingestemd.

§ 2 Het sluiten van een contract

(1) De verkoop van waren vindt alleen plaats in gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden. Doordat de waren op computers getoond worden, welke waren via internet afroepbaar zijn, betekent dit geen aanbod volgens § 145 BGB. De afbeelding is niet bindend en vrijblijvend.
(2) Met de bestelling van de klant geeft deze een offerte volgens § 145 BGB ter afsluiting van een contract af. De ontvangst van de bestelling wordt de klant per e-mail bevestigd. (bevestiging van bestelling). Deze bevestiging betekent niet het aannemen van de offerte door de Grete Häusler GmbH. De klant wordt hiermee alleen over de ontvangst van de bestelling geïnformeerd. Het contract komt tot stand wanneer de Grete Häusler GmbH de offerte van de besteller aanneemt, doordat zij het bestelde product aan hem verzendt.
(3) Het aannemen van de bestelling volgt onder voorbehoud, dat dit juridisch is toegestaan en dat de bestelde waren beschikbaar zijn. Indien de offerte van de besteller niet aangenomen kan worden, wordt hij over het niet beschikbaar zijn daarvan geïnformeerd. De Grete Häusler GmbH biedt geen producten aan die door minderjarigen gekocht kunnen worden.

§ 3 Annulering

(1) De klant heeft het recht zijn op de beëindiging van het verdrag gerichte wilsverklaring zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst van de waren in tekstvorm (b.v. per fax, e-mail of brief) of door terugzending van het product aan de Grete Häusler GmbH te annuleren. De termijn begint op zijn vroegst bij ontvangst van deze informatie, echter niet vóór ontvangst van de waren. Tot inachtneming van de annuleringstermijn is de tijdige verzending van de annulering of de ontvangen waren voldoende. De annulering in tekstvorm moet gericht worden aan de Grete Häusler GmbH, Christian-Jorhanstr. 3, 84169 Altfraunhofen, per e-mail aan info@gh-verlag.de, per telex aan 08705/9398379, de terugzending van de waren aan het Grete Häusler GmbH –magazijn – Übermatzhofen 5, 91788 Pappenheim. De bewijslast voor de verzending van de terug te zenden waren rust op de klant.
(2) De aan beide zijden ontvangen betalingen moeten in geval van een rechtsgeldige annulering worden teruggegeven en eventueel nuttig gebruik dat ervan gemaakt is, moet betaald worden. Indien de klant de ontvangen levering geheel of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand kan teruggeven, moet hij de Grete Häusler GmbH wat dat betreft schadevergoeding betalen. Dat geldt niet bij het afstand doen van zaken, wanneer een verslechtering van de zaak uitsluitend op het onderzoek terug te voeren is, zoals dat b.v.voor de klant in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De compensatieplicht kan door de klant vermeden worden, wanneer hij de zaak niet als een eigenaar in gebruik neemt en alles nalaat, wat de waarde ervan in enigerlei vorm vermindert. Wanneer het annuleren betrekking heeft op waren in de waarde van niet meer dan € 40.00 en de bestelde waren overeenkomen met wat geleverd is, dan moet de klant de kosten van de terugzending dragen. In andere gevallen is de terugzending voor de klant kosteloos, voor zover dit binnen 14 dagen gebeurt.
(3) Indien de betalingen in het buitenland gedaan moeten worden, worden de overschrijvingskosten van de terug te betalen koopprijs afgetrokken. De Grete Häusler GmbH maakt tot aan de volledige terugzending van de waren gebruik van haar recht van retentie.
(4) Wanneer de waren al werden gebruikt en sporen van gebruik tonen, is annuleren van het kopen van de waren niet meer mogelijk.

§ 4 Levering

(1) Indien niet anders overeengekomen, zal de Grete Häusler GmbH de bestelde waren aan het opgegeven adres zenden. Dat gebeurt zo snel mogelijk, waarbij de Grete Häusler GmbH gerechtigd is tot leveringen bij gedeelten en betaling in termijnen, voor zover dit van de klant gevergd kan worden.
(2) Voor verkeerde leveringen, die de besteller door onnauwkeurige of onvolledige opgave van titel, bestelnummer of klantnummer heeft veroorzaakt, is de Grete Häusler GmbH niet aansprakelijk.
(3) Informatie over de levertermijn is vrijblijvend, voor zover de levertermijn niet bij uitzondering in een enkel geval schriftelijk bindend werd toegezegd.
(4) Indien de Grete Häusler GmbH buiten haar eigen schuld niet in staat is de bestelde waren te leveren doordat de leverancier van de Grete Häusler GmbH zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan is de Grete Häusler GmbH gerechtigd zich tegenover de besteller terug te trekken. De besteller wordt daarover in dit geval onmiddellijk geïnformeerd, dat de bestelde waren niet ter beschikking staan. De wettelijke aanspraken van de besteller blijven onaangetast.
(5) Het risico gaat op de besteller over zodra de levering aan de vrachtvervoerder van de Grete Häusler GmbH wordt toevertrouwd, en wel ook dan, wanneer levering bij gedeelten plaatsvindt.

§ 5 Vervaldag, betaling en het uitblijven van betaling

(1) De besteller kan de koopprijs per credit card, paypal, directe overschrijving of per bankgiro (vooruitbetaling) betalen. Het factuurbedrag moet zonder aftrek contant en vrij van kosten binnen 14 dagen betaald worden. Aan bestellers met wie de Grete Häusler GmbH niet voortdurend in zakenrelatie staat of die hun saldi niet binnen de vervaldatum vereffend hebben, wordt alleen tegen vooruitbetaling geleverd.
(2) De koopprijs en eventuele verzendkosten worden behoudens paragraaf (1) geldig met het afsluiten van het contract.
(3) Verzuimt de besteller te betalen dan heeft de Grete Häusler GmbH het recht rente wegens te late betaling ter hoogte van 5 procentpunten over de betreffende basisrentevoet (§ 247 BGB) te verlangen. Hiervan blijft het recht van de Grete Häusler GmbH onaangetast, een hogere schade te eisen. Bij verzuim van betaling worden alle nog openstaande verplichtingen van de besteller zonder rekening te houden met vroegere verleende betalingstermijnen direct opeisbaar.
(4) De besteller heeft alleen recht op compensatie indien en in zoverre zijn tegenaanspraken rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist of door de Grete Häusler GmbH erkend zijn. De klant is alleen dan bevoegd om gebruik te maken van een recht van retentie wanneer zijn tegenaanspraak op hetzelfde koopcontract berust.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde waren blijven tot de volledige betaling in eigendom van de Grete Häusler GmbH. De besteller verplicht zich de Grete Häusler GmbH schriftelijk onmiddellijk van elke in beslagneming door derden, vooral van ten uitvoerlegging van dwangmaatregelen evenals van andere benadeling van hun eigendom in kennis te stellen. Bij overtreding van deze verplichting moet de besteller alle schade en kosten vergoeden, die hieruit voor de Grete Häusler GmbH ontstaan. Indien de besteller zijn betalingsverplichtingen uit het contract ondanks aanmaning door de Grete Häusler GmbH niet nakomt, is de Grete Häusler GmbH na het bepalen van een aangemeten termijn gerechtigd van het contract terug te treden en de teruggave van de waren te eisen. De daarbij ontstane verzendkosten zijn voor rekening van de besteller. Na terugontvangst van de waren is de Grete Häusler GmbH gerechtigd deze te gebruiken. De verbruikskosten zijn voor rekening van de besteller, die het na aftrek overblijvende verbruiksverlies met de betalingsachterstand van de besteller moet verrekenen.

§ 7 Verzendkosten

De prijzen voor de afzonderlijke waren gelden vanaf het magazijn van de Grete Häusler GmbH in Duitsland; de portokosten zijn voor rekening van de besteller. Deze bedragen voor zendingen binnen Duitsland 3,90 EURO, vanaf een bestelwaarde van 50,- EURO leveren wij vrij van verzendkosten. Voor buitenlandse bestellingen worden de ontstane porto- en verpakkingskosten volgens de geldige tarieven van de Duitse post (DH) berekend.Voor klanten uit niet EU-landen kunnen er verdere kosten voor invoerrechten en de landseigen omzetbelasting ontstaan.

§ 8 Garantie

(1) Is er een gebrek aan de gewenste koopwaar, dan gelden de wettelijke voorschriften. Afstand doen van deze aanspraken van de besteller is uitgesloten.
(2) Voor zover hierna niets anders blijkt, zijn verdergaande aanspraken van de besteller, ongeacht uit welke rechtsgrond, uitgesloten. Er bestaat voor de Grete Häusler GmbH dus geen aansprakelijkheid voor schaden, die niet op de plaats van levering zelf zijn ontstaan. Vooral is de Grete Häusler GmbH niet aansprakelijk voor misgelopen winst of ander financieel nadeel van de besteller. Voor zover de contractuele aansprakelijkheid van de Grete Häusler GmbH uitgesloten is, geldt dat ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers of plaatsvervangers. De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij het opzettelijk of door grove onachtzaamheid veroorzaken van schade of bij het aanwezig zijn van een verwonding van leven, lichaam of gezondheid. Ze geldt ook dan niet wanneer de besteller wettelijk geregelde aanspraken geldend maakt. Indien de Grete Häusler GmbH een contractuele verplichting door nalatigheid niet nakomt, is de plicht tot schadeloosstelling voor materiële schade voor de typisch genoeg ontstane schade beperkt.
(3) Een garantie is uitgesloten wanneer de besteller niet binnen 14 dagen na ontvangst van de waren duidelijke gebreken aantoont. Tot handhaving van de termijn is de tijdige verzending van de waren bepalend. De bewijslast voor de tijdige verzending rust op de besteller. De terugzending van de beschadigde waren moet volgens de wettelijke voorschriften gebeuren. In geval van een gebrek, zal de Grete Häusler GmbH het gebrek naar keuze van de klant door het verhelpen daarvan of door de levering van een artikel zonder gebreken opheffen.

§ 9 Bescherming van gegevens

(1) Alle door u verstrekte persoonsgebonden gegevens (titel, naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, telefaxnummer, bankier, nummer van creditcard) zullen wij uitsluitend volgens de bepalingen van het Duitse recht op bescherming tegen schade naar voren brengen, verwerken en opbergen.
(2) Uw persoonsgebonden gegevens, voor zover deze voor de motivatie, inhoudelijke organisatie of verandering van de contractverhouding nodig zijn (bestandsgegevens) worden uitsluitend voor de afwikkeling van de tussen ons afgesloten koopcontracten gebruikt, bijvoorbeeld voor de bezorging van waren op het door u opgegeven adres. Voor een daarboven uitgaand gebruik van uw bestandsgegevens voor propaganda, marktonderzoek of op de behoefte afgestemde vormgeving van onze aanbiedingen is een uitdrukkelijke toestemming nodig. U hebt de mogelijkheid deze toestemming vóór verklaring van uw bestelling te verstrekken. Deze verklaring tot toestemming vindt volledig vrijwillig plaats en kan door u op elk moment worden ingetrokken.
(3) Uw persoonsgebonden gegevens die nodig zijn om het gebruikmaken van onze aanbiedingen mogelijk te maken en af te rekenen (gebruiksgegevens) worden aanvankelijk ook uitsluitend voor de afwikkeling van de tussen ons afgesloten koopcontracten gebruikt. Zulke gebruiksgegevens zijn vooral de kenmerken van uw identificatie als gebruiker, informatie over begin en einde en over de omvang van het desbetreffende gebruik en informatie over de door u als gebruiker benutte telemedia. Zulke gebruiksgegevens zullen wij daarenboven gebruiken voor propaganda, marktonderzoek of voor op de behoefte gerichte vormgeving van onze telemedia voor het maken van gebruiksprofielen, gebruik makend van pseudoniemen. U hebt het recht en de mogelijkheid tegen dit gebruik van uw gebruiksgegevens onder “mijn rekening” bezwaar te maken. In bepaalde gevallen worden gebruiksprofielen met de betreffende gegevens samengevoegd.
(4) Indien u meer informatie wenst of de door u uitdrukkelijk gegeven toestemming voor het gebruiken van uw gebruiksgegevens wilt afroepen of intrekken, respectievelijk tegen het gebruiken van uw gebruiksgegegevens bezwaar wilt maken, staat u extra steun onder e-mailadres info@gh-verlag.de of telefonisch onder 08705-9398377 ter beschikking.

§ 10 Toepasselijk recht

(1) Geldig is het recht van de Duitse Bondsrepubliek met uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG) en zonder de verwijzingsnormen van het internationale privaatrecht.
(2) Verkoopt de besteller de waren, dan verplicht hij zich de Duitse prijsbindingsvoorschriften in acht te nemen.

§ 11 Salvatorische clausule

Zou een bepaling van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt hierdoor de doeltreffendheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling geldt dan die wettelijke regeling, die de ongeldige bepaling naar betekenis en doel economisch het dichtst benadert.

§ 12 Impressum, bedrijfsleiding, contact

Impressum:
Grete Häusler GmbH
Sitz: Goethestr. 17, 93096 Köfering
Registergerecht: kantongerecht Regensburg
Registernummer: HRB 11300
Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27a wet op de omzetbelasting DE 812 123 695
Bedrijfsleiding: Claudia en Andreas Ottl
Contact:
Telefoon: ++49 (0) 8705 939 83 77
Telefax: ++49 (0) 8705 939 83 79
E-Mail: info@gh-verlag.de
Internet: www.gh-verlag.de

§ 13 Plaats van handeling, bevoegde rechtbank

Plaats van handeling en uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle vorderingen van de Grete Häusler GmbH uit de contract betrekkingen met de besteller is Köfering.



Algemene handelsvoorwaarden van de Grete Häusler GmbH tegenover ondernemers (B2B)

§ 1 Verspreidingsgebied

Voor de zakenrelatie tussen de Grete Häusler GmbH en de besteller gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden in de op het moment van het sluiten van de overeenkomst actuele bewoording. De Grete Häusler GmbH erkent tegengestelde of van haar algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller niet, tenzij zij er uitdrukkelijk in een enkel geval schriftelijk mee heeft ingestemd.

§ 2 Het sluiten van een contract

(1) De verkoop van waren vindt alleen plaats in gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden. Doordat de waren op computers getoond worden, welke waren via internet afroepbaar zijn, betekent dit geen aanbod volgens § 145 BGB. De afbeelding is niet bindend en vrijblijvend.
(2) Met de bestelling van de klant geeft deze een offerte volgens § 145 BGB ter afsluiting van een contract af. De ontvangst van de bestelling wordt de klant per e-mail bevestigd. (bevestiging van bestelling). Deze bevestiging betekent niet het aannemen van de offerte door de Grete Häusler GmbH. De klant wordt hiermee alleen over de ontvangst van de bestelling geïnformeerd. Het contract komt tot stand wanneer de Grete Häusler GmbH de offerte van de besteller aanneemt, doordat zij het bestelde product aan hem verzendt.
(3) Het aannemen van de bestelling volgt onder voorbehoud, dat dit juridisch is toegestaan en dat de bestelde waren beschikbaar zijn. Indien de offerte van de besteller niet aangenomen kan worden, wordt hij over het niet beschikbaar zijn daarvan geïnformeerd. De Grete Häusler GmbH biedt geen producten aan die door minderjarigen gekocht kunnen worden.

§ 3 Levering

(1) Indien niet anders overeengekomen, zal de Grete Häusler GmbH de bestelde waren aan het opgegeven adres zenden. Dat gebeurt zo snel mogelijk, waarbij de Grete Häusler GmbH gerechtigd is tot leveringen bij gedeelten en betaling in termijnen, voor zover dit van de klant gevergd kan worden.
(2) Voor verkeerde leveringen, die de besteller door onnauwkeurige of onvolledige opgave van titel, bestelnummer of klantnummer heeft veroorzaakt, is de Grete Häusler GmbH niet aansprakelijk.
(3) Informatie over de levertermijn is vrijblijvend, voor zover de levertermijn niet bij uitzondering in een enkel geval schriftelijk bindend werd toegezegd.
(4) Indien de Grete Häusler GmbH buiten haar eigen schuld niet in staat is de bestelde waren te leveren doordat de leverancier van de Grete Häusler GmbH zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan is de Grete Häusler GmbH gerechtigd zich tegenover de besteller terug te trekken. De besteller wordt daarover in dit geval onmiddellijk geïnformeerd, dat de bestelde waren niet ter beschikking staan. De wettelijke aanspraken van de besteller blijven onaangetast.
(5) Het risico gaat op de besteller over zodra de levering aan de vrachtvervoerder van de Grete Häusler GmbH wordt toevertrouwd, en wel ook dan, wanneer levering bij gedeelten plaatsvindt.

§ 4 Vervaldag, betaling en het uitblijven van betaling

(1) De besteller kan de koopprijs per credit card, paypal, directe overschrijving of per bankgiro (vooruitbetaling) betalen. Het factuurbedrag moet zonder aftrek contant en vrij van kosten binnen 14 dagen betaald worden. Aan bestellers met wie de Grete Häusler GmbH niet voortdurend in zakenrelatie staat of die hun saldi niet binnen de vervaldatum vereffend hebben, wordt alleen tegen vooruitbetaling geleverd.
(2) De koopprijs en eventuele verzendkosten worden behoudens paragraaf (1) geldig met het afsluiten van het contract.
(3) Verzuimt de besteller te betalen dan heeft de Grete Häusler GmbH het recht rente wegens te late betaling ter hoogte van 5 procentpunten over de betreffende basisrentevoet (§ 247 BGB) te verlangen. Hiervan blijft het recht van de Grete Häusler GmbH onaangetast, een hogere schade te eisen. Bij verzuim van betaling worden alle nog openstaande verplichtingen van de besteller zonder rekening te houden met vroegere verleende betalingstermijnen direct opeisbaar.
(4) De besteller heeft alleen recht op compensatie indien en in zoverre zijn tegenaanspraken rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist of door de Grete Häusler GmbH erkend zijn. De klant is alleen dan bevoegd om gebruik te maken van een recht van retentie wanneer zijn tegenaanspraak op hetzelfde koopcontract berust.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

(1) De geleverde waren blijven tot de volledige betaling in eigendom van de Grete Häusler GmbH. De besteller verplicht zich de Grete Häusler GmbH schriftelijk onmiddellijk van elke in beslagneming door derden, vooral van ten uitvoerlegging van dwangmaatregelen evenals van andere benadeling van hun eigendom in kennis te stellen. Bij overtreding van deze verplichting moet de besteller alle schade en kosten vergoeden, die hieruit voor de Grete Häusler GmbH ontstaan. Indien de besteller zijn betalingsverplichtingen uit het contract ondanks aanmaning door de Grete Häusler GmbH niet nakomt, is de Grete Häusler GmbH na het bepalen van een aangemeten termijn gerechtigd van het contract terug te treden en de teruggave van de waren te eisen. De daarbij ontstane verzendkosten zijn voor rekening van de besteller. Na terugontvangst van de waren is de Grete Häusler GmbH gerechtigd deze te gebruiken. De verbruikskosten zijn voor rekening van de besteller, die het na aftrek overblijvende verbruiksverlies met de betalingsachterstand van de besteller moet verrekenen.
(2) U bent gerechtigd tot het verder verkopen van de onder eigendomsrisico staande waren in het gewone handelsverkeer. In dit geval echter betaalt u ons in de hoogte van het factuurbedrag van onze vordering nu al voor alle vorderingen van zulk een verdere verkoop, ongeacht of deze verkoop na een eventuele verwerking van de onder eigendomsrisico geleverde waren volgt. Ongezien onze bevoegdheid, de vordering zelf in te trekken, blijft u ook na de overdracht gemachtigd om de vordering in te trekken. In dit verband verplichten wij ons, de vordering niet in te trekken, zolang en voor zover u uw betalingsverplichtingen nakomt, er geen verzoek tot het openen van een insolventie of soortgelijk procédé gedaan is en er geen staking van betaling in het spel is. Indien de bovengenoemde zekerheden de te beveiligen vorderingen meer dan 10% te boven gaan, zijn wij verplicht, de zekerheden naar onze keus op uw verlangen vrij te geven.

§ 6 Verzendkosten

De prijzen voor de afzonderlijke waren gelden vanaf het magazijn van de Grete Häusler GmbH in Duitsland; de portokosten zijn voor rekening van de besteller. Deze bedragen voor zendingen binnen Duitsland 3,90 EURO, vanaf een bestelwaarde van 50,- EURO leveren wij vrij van verzendkosten. Voor buitenlandse bestellingen worden de ontstane porto- en verpakkingskosten volgens de geldige tarieven van de Duitse post (DH) berekend.Voor klanten uit niet EU-landen kunnen er verdere kosten voor invoerrechten en de landseigen omzetbelasting ontstaan.

§ 7 Garantie

(1) Is er een gebrek aan de gewenste koopwaar, dan gelden de wettelijke voorschriften. Afstand doen van deze aanspraken van de besteller is uitgesloten.
(2) Voor zover hierna niets anders blijkt, zijn verdergaande aanspraken van de besteller, ongeacht uit welke rechtsgrond, uitgesloten. Er bestaat voor de Grete Häusler GmbH dus geen aansprakelijkheid voor schaden, die niet op de plaats van levering zelf zijn ontstaan. Vooral is de Grete Häusler GmbH niet aansprakelijk voor misgelopen winst of ander financieel nadeel van de besteller. Voor zover de contractuele aansprakelijkheid van de Grete Häusler GmbH uitgesloten is, geldt dat ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers of plaatsvervangers. De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij het opzettelijk of door grove onachtzaamheid veroorzaken van schade of bij het aanwezig zijn van een verwonding van leven, lichaam of gezondheid. Ze geldt ook dan niet wanneer de besteller wettelijk geregelde aanspraken geldend maakt. Indien de Grete Häusler GmbH een contractuele verplichting door nalatigheid niet nakomt, is de plicht tot schadeloosstelling voor materiële schade voor de typisch genoeg ontstane schade beperkt.
(3) Een garantie is uitgesloten wanneer de besteller niet binnen 14 dagen na ontvangst van de waren duidelijke gebreken aantoont. Tot handhaving van de termijn is de tijdige verzending van de waren bepalend. De bewijslast voor de tijdige verzending rust op de besteller. De terugzending van de beschadigde waren moet volgens de wettelijke voorschriften gebeuren. In geval van een gebrek, zal de Grete Häusler GmbH het gebrek naar keuze van de klant door het verhelpen daarvan of door de levering van een artikel zonder gebreken opheffen.

§ 8 Bescherming van gegevens

(1) Alle door u verstrekte op de persoon of firma betrekking hebbende gegevens (titel, naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, telefaxnummer, bankier, nummer van creditcard, verkeersnummer , UID) zullen wij uitsluitend volgens de bepalingen van het Duitse recht op bescherming tegen schade naar voren brengen, verwerken en opbergen.
(2) Uw persoonsgebonden gegevens, voor zover deze voor de motivatie, inhoudelijke organisatie of verandering van de contractverhouding nodig zijn (bestandsgegevens) worden uitsluitend voor de afwikkeling van de tussen ons afgesloten koopcontracten gebruikt, bijvoorbeeld voor de bezorging van waren op het door u opgegeven adres. Voor een daarboven uitgaand gebruik van uw bestandsgegevens voor propaganda, marktonderzoek of op de behoefte afgestemde vormgeving van onze aanbiedingen is een uitdrukkelijke toestemming nodig. U hebt de mogelijkheid deze toestemming vóór verklaring van uw bestelling te verstrekken. Deze verklaring tot toestemming vindt volledig vrijwillig plaats en kan door u op elk moment worden ingetrokken.
(3) Uw persoonsgebonden gegevens die nodig zijn om het gebruikmaken van onze aanbiedingen mogelijk te maken en af te rekenen (gebruiksgegevens) worden aanvankelijk ook uitsluitend voor de afwikkeling van de tussen ons afgesloten koopcontracten gebruikt. Zulke gebruiksgegevens zijn vooral de kenmerken van uw identificatie als gebruiker, informatie over begin en einde en over de omvang van het desbetreffende gebruik en informatie over de door u als gebruiker benutte telemedia. Zulke gebruiksgegevens zullen wij daarenboven gebruiken voor propaganda, marktonderzoek of voor op de behoefte gerichte vormgeving van onze telemedia voor het maken van gebruiksprofielen, gebruik makend van pseudoniemen. U hebt het recht en de mogelijkheid tegen dit gebruik van uw gebruiksgegevens onder “mijn rekening” bezwaar te maken. In bepaalde gevallen worden gebruiksprofielen met de betreffende gegevens samengevoegd.
(4) Indien u meer informatie wenst of de door u uitdrukkelijk gegeven toestemming voor het gebruiken van uw gebruiksgegevens wilt afroepen of intrekken, respectievelijk tegen het gebruiken van uw gebruiksgegegevens bezwaar wilt maken, staat u extra steun onder e-mailadres info@gh-verlag.de of telefonisch onder 08705-9398377 ter beschikking.

§ 9 Toepasselijk recht

(1) Geldig is het recht van de Duitse Bondsrepubliek met uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG) en zonder de verwijzingsnormen van het internationale privaatrecht.
(2) Verkoopt de besteller de waren, dan verplicht hij zich de Duitse prijsbindingsvoorschriften in acht te nemen.

§ 10 Salvatorische clausule

Zou een bepaling van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt hierdoor de doeltreffendheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling geldt dan die wettelijke regeling, die de ongeldige bepaling naar betekenis en doel economisch het dichtst benadert.

§ 11 Impressum, bedrijfsleiding, contact

Impressum:
Grete Häusler GmbH
Sitz: Goethestr. 17, 93096 Köfering
Registergerecht: kantongerecht Regensburg
Registernummer: HRB 11300
Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27a wet op de omzetbelasting DE 812 123 695
Bedrijfsleiding: Claudia en Andreas Ottl
Contact:
Telefoon: ++49 (0) 8705 939 83 77
Telefax: ++49 (0) 8705 939 83 79
E-Mail: info@gh-verlag.de
Internet: www.gh-verlag.de

§ 12 Plaats van handeling, bevoegde rechtbank

Plaats van handeling en uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle vorderingen van de Grete Häusler GmbH uit de contract betrekkingen met de besteller is Köfering.