Ogólne Warunki Handlowe wydawnictwa

Ogólne Warunki Handlowe wydawnictwa Grete Häusler sp. z o. o. w stosunku do konsumenta (B2C)

§ 1 Zakres obowiązywania

W stosunkach handlowych pomiędzy Grete Häusler sp. z o. o. a zamawiającym obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Wydawnictwo Grete Häusler sp. z o.o. nie uznaje warunków handlowych zamawiającego, które są sprzeczne lub odbiegające od jej Ogólnych Warunków Handlowych, chyba że wydawnictwo Grete Häusler sp. z o.o. w szczególnym przypadku jednoznacznie wyraziło na to swoją pisemną zgodę.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

(1) Sprzedaż towaru następuje tylko w ilościach przez nas uznanych. Artykuły ukazane na monitorze, które można zobaczyć poprzez Internet, nie stanowią prawnie wiążącej oferty handlowej zgodnie z § 145 BGB (niemiecki kodeks cywilny). Prezentowana oferta artykułów jest niewiążąca i niezobowiązująca.
(2) Zamówienie klienta jest ofertą w rozumieniu § 145 niemieckiego kodeksu cywilnego. Przyjęcie oferty jest potwierdzane przez nas wysłaniem wiadomości e-mail (potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty przez Grete Häusler sp.z o. o., a jedynie informowany jest tu klient o wpłynięciu jego zamówienia. Zawarcie umowy kupna następuje dopiero wtedy, gdy Grete Häusler sp. z o. o. przyjmie ofertę zamawiającego poprzez wysłanie do niego zamówionego produktu.
(3) Przyjęcie zamówienia uwarunkowane jest od tego, czy oferta jest prawnie dozwolona i czy zamówione towary posiadamy. Jeśli oferta zamawiającego nie może być przyjęta, zostanie on o tym poinformowany. W wydawnictwie Grete Häusler sp. z o. o. nie mogą zamawiać osoby nieletnie.

§ 3 Pouczenie dotyczące prawa do odstąpienia od umowy kupna i prawa zwrotu towaru

(1) Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni bez podania przyczyn, informując o swojej decyzji w formie pisemnej (np. faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub listownie), lub poprzez odesłanie towaru do wydawnictwa Grete Häusler GmbH . Termin ten jest liczony od daty otrzymania niniejszego pouczenia w formie pisemnej, jednak dopiero po otrzymaniu towaru przez odbiorcę. Do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy kupna wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna lub zwrot towaru w odpowiednim terminie. Decyzję o odstąpieniu od umowy kupna w formie pisemnej należy wysłać na następujący adres: Grete Häusler GmbH, Christian-Jorhan-Str. 3, 84169 Altfraunhofen, e-mailem na info@gh-verlag.de, faksem na 08705/9398379, odesłanie towaru do Grete Häusler GmbH - Auslieferungslager - Übermatzhofen 5, 91788 Pappenheim. Ciężar dowodu wysłania zwróconego towaru spoczywa na kliencie.
(2) W przypadku odstąpienia od umowy kupna należy zwrócić otrzymane artykuły oraz ewentualne osiągnięte korzyści. Jeśli towar nie może zostać zwrócony w całości lub w części, lub może zostać zwrócony tylko w gorszym stanie, klient może zostać zobowiązany przez Grete Häusler GmbH do rekompensaty obniżenia wartości towaru. Nie dotyczy to przypadków, w których pogorszenie stanu towaru wynika wyłącznie z jego sprawdzenia – np. jak byłoby to możliwe dla klienta w sklepie. Klient może uniknąć obowiązku rekompensaty obniżenia wartości towaru, nie używając go jak swojej własności oraz nie dopuszczając do obniżenia jego wartości w jakiejkolwiek formie. Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej, jeśli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz cena zwracanego towaru nie przekracza 40 euro. W przeciwnym razie klient nie ponosi kosztów zwrotu towaru, jeśli zwrot nastąpi w przeciągu 14 dni.
(3) W przypadku przelewu do zagranicy, zostaną odciągnięte od kwoty do zwrotu opłaty za przelew. Wydawnictwo Grete Häusler sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności towaru aż do całkowitego otrzymania przesyłki zwrotnej.
(4) Jeśli artykuł był używany i posiada ślady używania, nie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy kupna towaru.

§ 4 Dostawa i wysyłka

(1) O ile nie zawarto innych ustaleń, wysyła Grete Häusler sp. z o. o. zamówiony towar na podany przez zamawiającego adres dostawczy. To następuje jak najszybciej, przy czym Grete Häusler sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość częściowej dostawy i częściowej usługi, jeśli nie będzie to zbyt uciążliwe dla zamawiającego.
(2) Grete Häusler sp. z o. o. nie odpowiada za błędne dostawy, których powodem są podanie przez zamawiającego niedokładnych lub niepełnych danych dotyczących tytułu, numeru zamówienia lub numeru klienta.
(3) Informacje o terminie dostawy są niewiążące, o ile termin dostawy nie został w wyjątkowym przypadku pisemnie ustalony.
(4) O ile nie z własnej winy Grete Häusler sp. z o. o. nie może dostarczyć zamówionego towaru, ponieważ dostawca Grete Häusler sp.z o. o. nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z umowy, ma prawo Grete Häusler sp. z o. o. anulować zamówienie. Zamawiający będzie w takim przypadku niezwłocznie o tym powiadomiony, że zamówionego towaru nie posiadamy. Prawne roszczenia zamawiającego pozostają nienaruszone.
(5) Po wydaniu towaru przewoźnikowi Grete Häusler sp. z o. o., ryzyko przejmuje kupujący i to także wtedy, kiedy są to częściowe dostawy.

§ 5 Zasady płatności, zwłoka

(1) Zamawiający może zapłacić za towar kartą kredytową, przez PayPal, sofortbanking (metoda płatności firmy Payment Network AG) lub z góry przelewem bankowym. Sumę na rachunku należy zapłacić w ciągu 14 dni w pełnej wysokości, bez potrąceń. Zamawiający, z którymi Grete Häusler sp. z o. o. nie posiada stałych kontaktów handlowych lub ci którzy nie zapłacili za towar w wyznaczonym terminie, otrzymają dostawę tylko za zapłatę z góry.
(2) Cena zakupu jak również należne koszty przesyłki obowiązują z zastrzeżeniem punku (1) w trakcie zawarcia umowy.
(3) Gdy zamawiający popadnie w zwłokę w płatności, Grete Häusler sp. z o. o. ma prawo narzucić odsetki za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej odsetek kodeksowych (zgodnie z § 247 BGB). Prawo Grete Häusler sp. z o. o. do żądania wyższego odszkodowania pozostaje nienaruszone. W przypadku zwłoki w płatności zamawiający musi od razu zapłacić wszystkie otwarte jeszcze zobowiązania płatnicze bez względu na przyznane wcześniej terminy płatności.
(4) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia tylko wówczas, gdy jego roszczenia są bezsprzeczne, prawomocne lub zostały uznane przez Grete Häusler sp. z o. o.. Klientowi przysługuje prawo do zatrzymania tylko wówczas, gdy jest ono oparte na roszczeniach pochodzących z tej samej umowy kupna.

§ 6 Zastrzeżenie prawa własności

Dostarczony towar pozostaje własnością Grete Häusler sp. z o. o. do całkowitej zapłaty. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pisemnie Grete Häusler sp. z o. o. w przypadku zajęcia wierzytelności lub innych interwencji osób trzecich, szczególnie o działalnościach egzekucyjnych jak również o innych sprawach szkodzących naszej własności. Gdy zamawiający nie wykona tego obowiązku informacyjnego, ponosi wszystkie koszty, które Grete Häusler sp. z o. o. z tego powodu poniosła. Jeśli zamawiający pomimo upomnienia ze strony Grete Häusler sp. z o. o. nie wykonuje swoich obowiązków płatniczych wynikających z umowy kupna, Grete Häusler sp. z o. o. ma prawo po nałożeniu stosownego terminu odstąpić od umowy i zażądać zwrotu towaru. Powstałe z tego powodu koszty zwrotu przesyłki ponosi klient. Po otrzymaniu zwróconego towaru Grete Häusler sp. z o. o. ma prawo go przecenić. Koszty przeceny ponosi zamawiający, powstały po odjęciu owych kosztów dochód będzie uwzględniony w rozliczeniu zaległych płatności.

§ 7 Koszty przesyłki

Koszty przesyłki za dany towar liczą się od magazynu wysyłkowego Grete Häusler sp. z o. o. w; koszty przesyłki ponosi zamawiający. One wynoszą dla przesyłek na terenie Niemiec 3,90 EUR, od sumy zamówienia od 50,- EUR doręczamy na nasz koszt. Dla zagranicznych zamówień obliczane są koszty przesyłki i opakowania według aktualnych taryf poczty niemieckiej (DHL). Dla klientów z krajów nienależących do Unii Europejskiej (EU) mogą powstać dalsze koszty za opłaty celne i VAT danego kraju.

§ 8 Odpowiedzialność za szkody

(1) Jeśli zamówiony towar posiada wady, postępuje się według przepisów prawnych. Odstąpienie od roszczeń zamawiającego jest wykluczone.
(2) O ile poniżej nie ustalono inaczej, są dalsze roszczenia zamawiającego, bez względu na podstawy prawne, wykluczone. Dlatego Grete Häusler sp. z o. o. nie odpowiada za szkody, które nie powstały na samym artykule dostawy. W szczególności Grete Häusler sp. z o. o. nie odpowiada za utracony zysk lub inne szkody majątkowe zamawiającego. O ile wykluczona jest umowna odpowiedzialność Grete Häusler sp. z o. o., dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, zastępców lub pomocników. Wyżej wymienione ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód spowodowanych umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa, lub jeśli dotyczy zranienia życia, ciała i zdrowia. To ograniczenie odpowiedzialności nie jest ważne także wtedy, gdy roszczenia zamawiającego są prawnie uregulowane. Jeśli Grete Häusler sp. z o. o. naruszy z powodu niedbalstwa istotne w umowie obowiązki, to jest ograniczony obowiązek odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.
(3) Odpowiedzialność cywilna za wady jest wykluczona, jeśli zamawiający nie powiadomi o widocznych wadach w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru. O dotrzymaniu terminu decyduje terminowe wysłanie towaru. Ciężar dowodu terminowego odesłania spoczywa na zamawiającym. Odesłanie uszkodzonego towaru musi być zgodne z prawnymi przepisami. W przypadku wadliwego towaru zobowiązuje się Grete Häusler sp. z o. o. usunąć wadę lub dostarczyć nowy towar bez wady, wybór należy do klienta.

§ 9 Ochrona danych

(1) Wszystkie przez Państwa podane nam osobiste dane (tytułowanie, nazwisko, adres, adres e-mailowy-, numer telefonu, numer telefaksu, dane konta bankowego, numer karty kredytowej) zbieramy, opracowujemy i zapisujemy tylko zgodnie z postanowieniami niemieckiego prawa o ochronie danych.
(2) Państwa osobiste dane, o ile potrzebne są do uzasadnienia, do treści umowy lub zmiany warunków umowy (dane główne), będą przez nas używane wyłącznie do realizowania zawartych między nami umów kupna, przykładowo do dostawy towaru na podany przez Państwa adres. Wykorzystywanie Państwa danych wykraczające poza ten zakres - na przykład dla celów reklamy, badań rynkowych lub do układania naszych reklam dopasowanych do potrzeb klienta – wymaga Państwa wyraźnej zgody. Państwo mają możliwość udzielenia tej zgody przed złożeniem zamówienia. Deklaracja udzielenia zgody następuje całkowicie dobrowolnie i w każdej chwili może zostać przez Państwa wycofana.
(3) Państwa osobiste dane, które potrzebne są do skorzystania z naszych ofert i do rozliczenia (dane użytkowania), będą również wyłącznie wykorzystywane do realizowania zawartych między nami umów kupna. Takie dane użytkowania są w szczególności parametrami dla Państwa identyfikacji jako użytkownika, dane o początku i zakończeniu jak również o rozmiarach każdorazowego użytkowania i dane o korzystnych przez Państwa jako użytkownika telemediów. Takie dane użytkowania wykorzystujemy ponadto do celów reklamy, badań rynkowych lub do odpowiedniego dopasowania naszych telemediów dla stworzenia profilu użytkownika używając przy tym pseudonimów. Państwo mają prawo i możliwość zabronić takiego używania Państwa danych użytkownika na stronie internetowej „moje konto” . W niektórych przypadkach są łączone profile użytkowania z odpowiednimi danymi.
(4) Jeśli Państwo życzą sobie otrzymania dalszych informacji lub chcą zobaczyć wydaną przez Państwa zgodę na używanie Państwa danych, lub chcą Państwo to wycofać, względnie zabronić korzystania z Państwa danych użytkowania, jest do Państwa dyspozycji dodatkowo nasz serwis pod adresem e-mailowym info@gh-verlag.de lub telefonicznie pod numerem 08705-9398377.

§ 10 Obowiązujące prawo

(1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i bez wytycznych norm prawa prywatnego międzynarodowego.
(2) Gdy zamawiający sprzedaje dalej te towary, to zobowiązuje się on do podporządkowania się niemieckim przepisom regulujących ceny.

§ 11 Salwatorska Klauzula

Jeżeli poszczególne postanowienia tych warunków handlowych są lub będą całkowicie lub częściowo nieskuteczne lub niewykonalne, to nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia tych warunków. Zamiast postanowienia nieskutecznego obowiązuje odpowiednie prawne uregulowanie, które będzie zbliżone do sensu i celu ekonomicznego, zawartego w postanowieniu pierwotnym, tj. tym, które utraciło skuteczność

§ 12 Impressum, Kierownictwo, Kontakt

Impressum:
Grete Häusler GmbH
Siedziba: Goethestr. 17, 93096 Köfering
Sąd prowadzący rejestr: sąd rejonowy Regensburg
Numer rejestru: HRB 11300
Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z §27a niemieckiej ustawy o opodatkowaniu przedsiębiorstw: DE 812 123 695
Prezesowie spółki: Andreas i Claudia Ottl
Kontakt:
Telefon: ++49 (0) 8705 939 83 77
Telefaks: ++49 (0) 8705 939 83 79
E-Mail: info@gh-verlag.de
Internet: www.gh-verlag.de

§ 13 Miejsce wykonania, właściwy sąd

Miejscem wykonania i wyłącznym właściwym sądem do rozstrzygania wszystkich sporów pomiędzy Grete Häusler sp. Z o. o.a zamawiającym jest Köfering.Ogólne Warunki Handlowe Grete Häusler sp. z o. o. w stosunku do przedsiębiorstw (B2B)

§ 1 Zakres obowiązywania

W stosunkach handlowych pomiędzy Grete Häusler sp. z o. o. a zamawiającym obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Wydawnictwo Grete Häusler sp. z o.o. nie uznaje warunków handlowych zamawiającego, które są sprzeczne lub odbiegające od jej Ogólnych Warunków Handlowych, chyba że wydawnictwo Grete Häusler sp. z o.o. w szczególnym przypadku jednoznacznie wyraziło na to swoją pisemną zgodę.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

(1) Sprzedaż towaru następuje tylko w ilościach przez nas uznanych. Artykuły ukazane na monitorze, które można zobaczyć poprzez Internet, nie stanowią prawnie wiążącej oferty handlowej zgodnie z § 145 BGB (niemiecki kodeks cywilny). Prezentowana oferta artykułów jest niewiążąca i niezobowiązująca.
(2) Zamówienie klienta jest ofertą w rozumieniu § 145 niemieckiego kodeksu cywilnego. Przyjęcie oferty jest potwierdzane przez nas wysłaniem wiadomości e-mail (potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty przez Grete Häusler sp.z o. o., a jedynie informowany jest tu klient o wpłynięciu jego zamówienia. Zawarcie umowy kupna następuje dopiero wtedy, gdy Grete Häusler sp. z o. o. przyjmie ofertę zamawiającego poprzez wysłanie do niego zamówionego produktu.
(3) Przyjęcie zamówienia uwarunkowane jest od tego, czy oferta jest prawnie dozwolona i czy posiadamy zamówione towary. Jeśli oferta zamawiającego nie może być przyjęta, zostanie on o tym poinformowany. W wydawnictwie Grete Häusler sp. z o. o. nie mogą zamawiać osoby nieletnie.

§ 3 Dostawa i wysyłka

(1) O ile nie zawarto innych ustaleń, wysyła Grete Häusler sp. z o. o. zamówiony towar na podany przez zamawiającego adres dostawczy. To następuje jak najszybciej, przy czym Grete Häusler sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość częściowej dostawy i częściowej usługi, jeśli nie będzie to zbyt uciążliwe dla zamawiającego.
(2) Grete Häusler sp. z o. o. nie odpowiada za błędne dostawy, których powodem są podanie przez zamawiającego niedokładnych lub niepełnych danych dotyczących tytułu, numeru zamówienia lub numeru klienta.
(3) Informacje o terminie dostawy są niewiążące, o ile termin dostawy nie został w wyjątkowym przypadku pisemnie ustalony.
(4) O ile nie z własnej winy Grete Häusler sp. z o. o. nie może dostarczyć zamówionego towaru, ponieważ dostawca Grete Häusler sp.z o. o. nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z umowy, Grete Häusler sp. z o. o. ma prawo anulować zamówienie. Zamawiający będzie w takim przypadku niezwłocznie o tym powiadomiony, że zamówionego towaru nie posiadamy. Prawne roszczenia zamawiającego pozostają nienaruszone.
(5) Po wydaniu towaru przewoźnikowi Grete Häusler sp. z o. o., ryzyko przejmuje kupujący i to także wtedy, kiedy są to częściowe dostawy.

§ 4 Zasady płatności, zwłoka

(1) Zamawiający może zapłacić za towar kartą kredytową, przez PayPal, sofortbanking (metoda płatności firmy Payment Network AG) lub z góry przelewem bankowym. Sumę na rachunku należy zapłacić w ciągu 14 dni w pełnej wysokości, bez potrąceń. Zamawiający, z którymi Grete Häusler sp. z o. o. nie posiada stałych kontaktów handlowych lub ci którzy nie zapłacili za towar w wyznaczonym terminie, otrzymają dostawę tylko za zapłatę z góry.
(2) Cena zakupu jak również należne koszty przesyłki obowiązują z zastrzeżeniem punku (1) w trakcie zawarcia umowy.
(3) Gdy zamawiający popadnie w zwłokę w płatności, Grete Häusler sp. z o. o. ma prawo narzucić odsetki za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej odsetek kodeksowych (zgodnie z § 247 BGB). Prawo Grete Häusler sp. z o. o. do żądania wyższego odszkodowania pozostaje nienaruszone. W przypadku zwłoki w płatności zamawiający musi od razu zapłacić wszystkie otwarte jeszcze zobowiązania płatnicze bez względu na przyznane wcześniej terminy płatności.
(4) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia tylko wówczas, gdy jego roszczenia są bezsprzeczne, prawomocne lub zostały uznane przez Grete Häusler sp. z o. o.. Klientowi przysługuje prawo do zatrzymania tylko wówczas, gdy jest ono oparte na roszczeniach pochodzących z tej samej umowy kupna.

§ 5 Zastrzeżenie prawa własności

(1) Dostarczony towar pozostaje własnością Grete Häusler sp. z o. o. do momentu całkowitej zapłaty. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pisemnie Grete Häusler sp. z o. o. w przypadku zajęcia wierzytelności lub innych interwencji osób trzecich, szczególnie o działalnościach egzekucyjnych jak również o innych sprawach szkodzących naszej własności. Gdy zamawiający nie wykona tego obowiązku informacyjnego, ponosi wszystkie koszty, które Grete Häusler sp. z o. o. z tego powodu poniosła. Jeśli zamawiający pomimo upomnienia ze strony Grete Häusler sp. z o. o. nie wykonuje swoich obowiązków płatniczych wynikających z umowy kupna, ma prawo Grete Häusler sp. z o. o. po nałożeniu stosownego terminu, odstąpić od umowy i zażądać zwrotu towaru. Powstałe z tego powodu koszty zwrotu przesyłki ponosi klient. Po otrzymaniu zwróconego towaru Grete Häusler sp. z o. o. ma prawo go przecenić. Koszty przeceny ponosi zamawiający, powstały po odjęciu owych kosztów dochód będzie uwzględniony w rozliczeniu zaległych płatności.
(2) Państwo są upoważnieni do dalszej odsprzedaży z zastrzeżeniem prawa naszej własności towaru w normalnym obrocie handlowym. W tym przypadku przechodzą wszystkie powstałe z takiej odsprzedaży wierzytelności od razu na nas w wysokości wystawionego przez nas Rachunku, niezależnie od tego, czy dany towar z zastrzeżeniem prawa naszej własności towaru został ewentualnie poddany dalszej obróbce. Niezależnie od naszego prawa do ściągnięcia samemu należności płatniczych, pozostawiamy Państwu także w tym przypadku możliwość ściągnięcia samemu należnej płatności. W związku z tym, zobowiązujemy się nie ściągać takich należności, jeśli Państwo wypełniają wobec nas swoje zobowiązania płatnicze, nie złożyli wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego lub wniosku na podobne sprawy i nie nastąpiło wstrzymanie płatności. Jeśli wyżej wymienione zabezpieczenia przekroczą o ponad 10% żądaną kwotę do zapłaty, jesteśmy zobowiązani na Państwa żądanie oddać zabezpieczenia według własnego wyboru.

§ 6 Koszty przesyłki

Koszty przesyłki za dany towar liczą się od magazynu wysyłkowego Grete Häusler sp. z o. o. w; koszty przesyłki ponosi zamawiający. One wynoszą dla przesyłek na terenie Niemiec 3,90 EUR, od sumy zamówienia od 50,- EUR doręczamy na nasz koszt. Dla zagranicznych zamówień obliczane są koszty przesyłki i opakowania według aktualnych taryf poczty niemieckiej (DHL). Dla klientów z krajów nienależących do Unii Europejskiej (EU) mogą powstać dalsze koszty za opłaty celne i VAT danego kraju.

§ 7 Odpowiedzialność za szkody

(1) Jeśli zamówiony towar posiada wady, postępuje się według przepisów prawnych. Odstąpienie od roszczeń zamawiającego jest wykluczone.
(2) O ile poniżej nie ustalono inaczej, są dalsze roszczenia zamawiającego, bez względu na podstawy prawne, wykluczone. Dlatego Grete Häusler sp. z o. o. nie odpowiada za szkody, które nie powstały na samym artykule dostawy. W szczególności nie odpowiada Grete Häusler sp. z o. o. za utracony zysk lub inne szkody majątkowe zamawiającego. O ile wykluczona jest umowna odpowiedzialność Grete Häusler sp. z o. o., dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, zastępców lub pomocników. Wyżej wymienione ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód spowodowanych umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa, lub jeśli dotyczy zranienia życia, ciała i zdrowia. To ograniczenie odpowiedzialności nie jest ważne także wtedy, gdy roszczenia zamawiającego są prawnie uregulowane. Jeśli Grete Häusler sp. z o. o. naruszy z powodu niedbalstwa istotne w umowie obowiązki, to jest ograniczony obowiązek odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.
(3) Odpowiedzialność cywilna za wady jest wykluczona, jeśli zamawiający nie powiadomi o widocznych wadach w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru. O dotrzymaniu terminu decyduje terminowe wysłanie towaru. Ciężar dowodu terminowego odesłania spoczywa na zamawiającym. Odesłanie uszkodzonego towaru musi być zgodne prawnymi przepisami. W przypadku wadliwego towaru zobowiązuje się Grete Häusler sp. z o. o. usunąć wadę lub dostarczyć nowy towar bez wady, wybór należy do klienta.

§ 8 Ochrona danych

(1) Wszystkie przez Państwa podane nam dane dotyczące osób lub firmy (tytułowanie, nazwisko, adres, adres e-mailowy-, numer telefonu, numer telefaksu, dane konta bankowego, numer karty kredytowej, niemiecki numer obrotów, VAT numer ) zbieramy, opracowujemy i zapisujemy tylko zgodnie z postanowieniami niemieckiego prawa o ochronie danych.
(2) Państwa osobiste dane, o ile potrzebne są do uzasadnienia, do treści umowy lub zmiany warunków umowy (dane główne), będą przez nas używane wyłącznie do realizowania zawartych między nami umów kupna, przykładowo do dostawy towaru na podany przez Państwa adres. Wykorzystywanie Państwa danych wykraczające poza ten zakres - na przykład dla celów reklamy, badań rynkowych lub do układania naszych reklam dopasowanych do potrzeb klienta – wymaga Państwa wyraźnej zgody. Państwo mają możliwość udzielenia tej zgody przed złożeniem zamówienia. Deklaracja udzielenia zgody następuje całkowicie dobrowolnie i w każdej chwili może zostać przez Państwa wycofana.
(3) Państwa osobiste dane, które potrzebne są do skorzystania z naszych ofert i do rozliczenia (dane użytkowania), będą również wyłącznie wykorzystywane do realizowania zawartych między nami umów kupna. Takie dane użytkowania są w szczególności parametrami dla Państwa identyfikacji jako użytkownika, dane o początku i zakończeniu jak również o rozmiarach każdorazowego użytkowania i dane o korzystnych przez Państwa jako użytkownika telemediów. Takie dane użytkowania wykorzystujemy ponadto do celów reklamy, badań rynkowych lub do odpowiedniego dopasowania naszych telemediów dla stworzenia profilu użytkownika używając przy tym pseudonimów. Państwo mają prawo i możliwość zabronić takiego używania Państwa danych użytkownika na stronie internetowej „moje konto” . W niektórych przypadkach są łączone profile użytkowania z odpowiednimi danymi.
(4) Jeśli Państwo życzą sobie otrzymania dalszych informacji lub chcą zobaczyć wydaną przez Państwa zgodę na używanie Państwa danych lub chcą Państwo to wycofać względnie zabronić korzystania z Państwa danych użytkowania, jest do Państwa dyspozycji dodatkowo nasz suport pod adresem e-mailowym info@gh-verlag.de lub pod telefonicznie pod numerem 08705-9398377.

§ 9 Obowiązujące prawo

(1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i bez wytycznych norm prawa prywatnego międzynarodowego.
(2) Gdy zamawiający sprzedaje dalej te towary, to zobowiązuje się on do podporządkowania się niemieckim przepisom regulujących ceny (Preisbindungsvorschriften).

§ 10 Salwatorska Klauzula

Jeżeli poszczególne postanowienia tych warunków handlowych są lub będą całkowicie lub częściowo nieskuteczne lub niewykonalne, to nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia tych warunków. Zamiast postanowienia nieskutecznego obowiązuje odpowiednie prawne uregulowanie, które będzie zbliżone do sensu i celu ekonomicznego, zawartego w postanowieniu pierwotnym, tj. tym, które utraciło skuteczność

§ 11 Impressum, Kierownictwo, Kontakt

Impressum:
Grete Häusler GmbH
Siedziba: Goethestr. 17, 93096 Köfering
Sąd prowadzący rejestr: sąd rejonowy Regensburg
Rejestr numer: HRB 11300
Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z §27a niemieckiej ustawy o opodatkowaniu przedsiębiorstw
Geschäftsführung: Andreas und Claudia Ottl
Kontakt:
Telefon: ++49 (0) 8705 939 83 77
Telefaks: ++49 (0) 8705 939 83 79
E-Mail: info@gh-verlag.de
Internet: www.gh-verlag.de

§ 12 Miejsce wykonania, właściwy sąd

Miejscem wykonania i wyłącznym właściwym sądem do rozstrzygania wszystkich sporów pomiędzy Grete Häusler sp. z o. o.a zamawiającym jest Köfering.